1. Въведение
Sofi's house (Администратор/ът/а) полага всички възможни усилия да защити личните Ви данни в най-висока степен. Вашата сигурност и неприкосновеността на личния Ви живот са от изключително значение за нас.

За нас е основен приоритет в настоящата Декларация за поверителност да обясним по ясен и разбираем начин защо и как обработваме Вашата лична информация и най-вече – как я защитаваме.

Тази Декларация за поверителност се прилага за цялостната дейност на Sofi's house. Има отношение и към личните данни, обработвани на интернет страницата http://www.sofishouse.com.

2. Информация за компанията:
"Пропърти енд Инвест Мениджмънт" ЕООД, ЕИК 203434203, ул. "Георги С. Раковски" 120, етаж 4 София, телефон. +359888512388, телефон. +359884068714, e-mail: office@sofishouse.com

3.Терминология
В настоящата декларация използваме термини, въведени от законодателството в сферата на защитата на личните данни. Те имат същото значение като в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (Регламент/а).

Ще се опитаме накратко да обясним смисъла на основните използвани термини:

Лични данни – всяка информация, чрез която се идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Обработване (на лични данни) – Всяко действие, извършвано с лични данни – например  събиране, записване, употреба, подреждане, унищожаване и др.

Администратор – Лице, което определя целите и средствата за обработване на лични данни.

Обработващ лични данни – Лице, което обработва лични данни от името на администратор.

Надзорен орган – независим публичен орган, отговорен за прилагането на законодателството за защита на личните данни. В България това е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

 
4.Принципи
Ние обработваме личните Ви данни, спазвайки приложимото законодателство – законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.

За всички лични данни, които обработваме, е налице причина.

Събираме минимално количество лични данни, ограничени единствено до целите, за които са необходими. Съхраняваме ги в необходимите срокове, като ги унищожаваме конфиденциално.

Данните са точни и актуални, като се предприемат всички мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране при необходимост.

Въвеждаме и прилагаме всички необходими технически и организационни мерки, за да не допуснем нарушение на сигурността, което да доведе до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до личните Ви данни.

Предоставяме Ви информация за Вашите права, които имате във връзка с обработването на личните Ви данни.

В състояние сме да Ви докажем спазването на гореописаните основни принципи на нашата работа с лични данни.

5. Обработвани лични данни
В зависимост от извършвана дейност обработваме част или всички от описаните категории лични данни:

Данни за физически лица - собствено име, бащино име, фамилно име,

Данни за юридически лица – представляващ/и дружество,

адрес – адрес на клиент,

Данни при извършени плащания,

Данни за контакт: телефонен номер, е-mail адрес,

Данни за сигурност и/или подобряване на качеството на обслужването – видеозаписи на образ, записи на телефонни разговори – на глас,

Данни при посещение на интернет сайт/ове – IP адрес.

 
6. Събиране на лични данни
Администраторът събира лични данни по следните начини:

Събираме лични данни директно от Вас:

когато се обръщате към нас за извършване на дейност, която е предвидена законодателно и/или по договорен път,

когато подавате искане, жалба, възражение и/или други документи директно при нас,

когато се регистрирате/използвате горепосочения/те интернет сайт/ове.

Събираме лични данни от трети лица:

когато се обръщат към нас от Ваше име, в случайте в които не сте състояние и/или сте възложили на трето лице да се свърже с нас от Ваше име.

 
7. Цели и правно основание за обработване
Администраторът събира и обработва Вашите данни само и единствено във връзка с изпънение на услуга, въз основание на сключен договор. Ние не използваме Вашите данни за дейности различни от услугите предлагани от Администратора, които са описани в горепосочения/те сайтове.

В определени случаи сме длъжни да предоставим лични данни на държавни органи в Република България. Това извършваме за спазване на законово задължение.

 
Данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват от Администратора да съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане.

 
При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребителите, се съхраняват от Администратора за срокове, предвидени в съответните закони.

   
8. При регистриране/използване на горепосочения/те сайт/ове с Ваше съгласие обработваме Вашите лични данни единствено за изрично посочените цели, които могат да бъдат следните:
За използване на Клиентски портал,

За изпращане на запитване чрез Контактна форма,

За получаване по електронна поща на известявания относно услуги за които сте се записали.

По всяко време може да изискате изтриване на профил, който сте създали на Клиентския портал на Администратора, като ние се задължаваме без забавяне да изтрием данните Ви, въведени при регистрация. Искането за изтриване на профил може да бъде направено на място в офисани или на имейл office@sofishouse.com.

На посоченото основание можем да обработваме всички данни, посочени в т. 5, с изключение на данни за сигурност и/или подобряване на качеството на обслужването.

Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като изпратите електронна поща на office@sofishouse.com или използвате някой от другите начини за комуникация посочени в настоящата Декларация за поверителност.

 
9. Категории получатели на лични данни
Личните Ви данни, посочени в т.5, могат да бъдат предоставени на обработващи лични данни, които извършват дейности от името на администратора. Това може да се случи само след сключване на писмено споразумение. Администратора извършва внимателна проверка на обработващите лични данни, както и ангажира тяхната отговорност при извършване на дейности. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Администратора.

Администраторът предприема необходимите мерки, за да гарантира, че обработващите спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и дадените инструкции, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите данни.

Обработващите лични данни от името на Администратора могат да бъдат включително:

Домашни асистенти,

Доставчици на куриерски услуги,

Доставчици на IT услуги, вкл. услуги по съхранение на бази данни,

Адвокатски дружества.

В т.7 сме посочили кога може да възникне необходимост лични данни да бъдат предоставени на държавни органи.

 
10. Обработване на лични данни извън територията на Република България
Администратора обработва Вашите лични данни само на територията на Република България.

11. Съхранение на лични данни
Администраторът съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност, или за да бъдат спазени законодателни изисквания.

Както бе посочено по-горе, Администратора съхранява точни и актуални данни – в тази връзка същите се актуализират и при необходимост се коригират.

Администраторът не съхранява данни, които не са необходими за постигане на целите, описани в настоящата Декларация за поверителност.

Унищожаването на лични данни се извършва по строго определен ред, включително чрез използване на технически средства – шредер/и. При необходимост се използват обработващи лични данни - Оператори за управление, съхранение и унищожаване на архивни стопанства.

12. Технически и организационни мерки
След извършване на оценка на подходящото ниво на сигурност с оглед на рисковете, свързани с обработването, в Администратора сме въвели подходящи технически и организационни мерки, спазващи изцяло изискванията на приложимото законодателство.

Същите гарантират, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването. Гарантират се:

постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване,

способност за своевременно възстановяване на наличността и достъп до личните данни в случай на физически или технически инцидент,

редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед гарантиране на сигурността на обработването.

Въведените технически и организационни мерки осъществят следните аспекти на защита – физическа, персонална, документална и информационна. Използват се криптиране и псевдонимизация, доколкото са приложими.

13. Вашите права
Съгласно законодателството в сферата на защитата на личните данни Вие имате широк набор от права по отношение на обработването на лични данни от Администратор.

Длъжни сме да Ви уведомим, че възможност да упражняват права имат лица, които могат да бъдат идентифицирани от Администратора. В тази връзка е възможно да бъде поискана допълнителна информация за Вашата самоличност.

При наличие на искане от Ваша страна сме задължени да предприемем действия по същото в 1-месечен срок, като при необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Администратора ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като ще посочим и причините за забавянето.

Ако Администратора не предприеме действия по Ваше искане, ще ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

В заключение посочваме, че упражняването на Вашите права е напълно безплатно. Ние не можем да Ви откажем да предприемем действия по Вашето искане или да изискаме от Вас такса, доколкото Вашите искания не са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост.

13.1. Право на информация и достъп
Вие имате право:

на информация за обработването на лични данни от Администратора – включително видове обработвани лични данни, цели, получатели, съхраняване, мерки за защита на същите, права, вкл. на жалба,  и т.н. Именно тази информация е включена в настоящата Декларация за поверителност.

да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, както и да получите достъп до тях и информация за тях.

13.2. Право на коригиране
В случай че личните данни, които се обработват от Администратор, са неточни или неактуални, Вие имате право да изискате от същия да ги коригира.

13.3. Право на изтриване
В определени случаи може да изискате от Администратор да изтрие свързаните с Вас лични данни. Законодателството е предвидило изрични случаи, при които това е допустимо:

личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били обработвани,

оттеглили сте своето съгласие, в случай, че обработването се основава на такова и няма друго правно основание за обработването,

възразили сте срешу обработване, основаващо се на легитимните интереси на Администратора, и не са налице основания за обработване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции,

личните данни са били обработвани от Администратор незаконосъобразно,

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение на Администратор.

 
Ако личните Ви данни са необходими на Администратора за изпълнение на правно задължение, което изисква обработване, и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, то правото на изтриване, така както е посочено в настоящия раздел, не се прилага.

13.4. Право на ограничаване на обработването
Може да поискате от Администратор да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните условия:

оспорвате точността на личните данни,

обработването е неправомерно, но не желаете същите да бъдат изтрити,

Администраторът не се нуждае повече от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции,

ако сте възразили срещу обработване, основаващо се на легитимните интереси на Администратор, по време на проверката

13.5. Право на преносимост
Когато Вие се предоставили Ваши лични данни на Администратор, имате право да ги получите в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, като имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор. Можете да поискате пряко прехвърляне, ако това е техническо осъществимо.

Случаите, когато правото по настоящата точка е възможно са следните:

когато обработването се осъществява на основание дадено съгласие от Ваша страна или изпълнение на договорно задължение на Администратор,

когато обработването се извършва по автоматизиран начин.

13.6. Право на възражение
Имате право на възражение срещу обработване, основаващо се на легитимните интереси на Администратор.

13.7. Право на жалба
Имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред друг надзорен орган на територията на Европейския съюз.

Обръщаме Ви внимание, че част от посочените в настоящия раздел правила ще бъдат приложими от 25.05.2018 г., като посочването им към настоящия момент в Декларацията има за цел да бъдете информирани за Вашите права.

14. Актуализиране на Декларация за поверителност
Настоящата Декларация за поверителност е актуална към 23.05.2018 г.

Същата може да бъде изменяна поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Администратора, на клиенти, на компетентни органи, както и по други причини.

Молим Ви периодично да проверявате настоящата Декларация, за да се запознавате с най-актуалната ѝ версия.телност
Imasmi web loading
Този сайт използва "бисквитки". Научете повече за "бисквитките" тук.
КОНТАКТИ
+359888512388
Messenger
Вашият Имейл:
Име:
Вашето съобщение:

Благодаря Ви за съобщението.
Ще Ви отговорим скоро.